Get Adobe Flash player

Regulamin Dyżurów

Regulamin
dyżurów nauczycieli

Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich

     
I.           
Postanowienia
ogólne
                             
1.           
Nauczyciele w ramach
obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw
lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
 

                             
2.           
Harmonogram dyżurów
ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
 

                             
3.           
Harmonogram dyżurów
znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
 

                             
4.           
Dyżur jest integralną częścią procesu
dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków
nauczyciela.

                             
5.           
Do
pełnienia dyżuru zobowiązani są wszyscy członkowie RP, wyznaczeni przez
dyrektora szkoły, który w określonych przypadkach może zwolnić nauczyciela z
obowiązku pełnienia dyżurów
. 

                             
6.           
W sytuacji zastępstw ciągłych za osobę chorą
/nieobecną/ dyżur pełni osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

                             
7.           
Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie
uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum
wypoczynku po odbytych zajęciach.

                             
8.           
Miejscem dyżuru są:  korytarze, schody, sanitariaty i stołówka.

                             
9.           
W szkole pełni dyżur jeden lub dwóch nauczyciel a na  długiej przerwie trzech  nauczycieli. W
pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (woźna i
sprzątaczka)

                         
10.           
W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne
dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku szkolnym; wszystkie dzieci powinny
opuścić teren budynku szkoły, a dyżur w szkole pełni woźna.

                         
11.           
Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do
ich zakończenia.

                         
12.           
Dyżur przed pierwszą
godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 830

                         
13.           
Nauczyciel
przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje
również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni
własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia
dyżuru.

                         
14.           
 Nauczyciele mający zajęcia na I piętrze
– po dzwonku na przerwę sprowadzają uczniów na parter  
II.           
Obowiązki
nauczyciela dyżurującego

                             
1.           
Punktualnie rozpoczyna
dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

                             
2.           
Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do
sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem BHP.

                             
3.           
Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na
przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan
rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).

                             
4.           
W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce
umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.

                             
5.           
Przez cały czas
trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.

                             
6.           
Pilnuje, aby wszyscy
uczniowie przebywali we właściwych korytarzach.

                             
7.           
Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu
i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w
szczególności:

                                                   
a).           
zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania
przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach;

                                                   
b).           
nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku
szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);

                                                   
c).           
dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od
uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich
kolegach;

                                                  
d).           
eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i
życiu uczniów; 

                                                   
e).           
eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego
zachowania uczniów;

                                                    
f).           
zabrania przebywania dzieci w klasie bez
wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;

                                                   
g).           
zabrania wchodzenia do toalet dużych grup
uczniów.
                             
8.           
Zawiadamia dyrektora
szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych
zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników
szkoły,

                             
9.           
Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi
szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

                         
10.           
W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi
nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

                                                   
a).           
udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka
konieczność,

                                                   
b).           
wezwania odpowiednich służb medycznych,

                                                   
c).           
powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym
wypadku,

                                                  
d).           
zabezpieczenia miejsca wypadku,

                                                   
e).           
odnotowania zaistniałego wypadku w książce
ewidencji wypadków.

                         
11.           
Ustala winnego
zniszczonego mienia szkolnego  (okno,
drzwi, gazetki, obrazy, itp.)  przez
młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły,

                         
12.           
Zgłasza  wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się
uczniów w czasie przerw,

                         
13.           
Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie
zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w
rzetelnym pełnieniu dyżurów ( np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek,
odpytywanie uczniów itp.)

                         
14.           
Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z
dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora .

                         
15.           
W przypadku dłuższego wyjścia z klasą poza
szkołę i jednoczesnego dyżuru nauczyciel dyżurny winien zostawić na swój dyżur
zastępstwo za obustronnym porozumieniem / we własnym zakresie/.

                         
16.           
Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych
w budynku szkoły podczas
przerwy.          

                         
17.           
Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie
budynku osób niepowołanych.

                         
18.           
W przypadku zauważenia pożaru nauczyciel dyżurny
powiadamia straż pożarną, dyrektora, a w przypadkach nagłych ogłasza  A L A R M 
zgodnie z instrukcją przeciw pożarową Szkoły
III.  
Postanowienia
końcowe.
                             
1.           
Nauczyciel pełniący dyżur ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania. 

                             
2.           
 Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora
Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem
dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
szkoły. 

                             
3.           
Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z
obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.  

                             
4.           
Podczas nieobecności dyrektora szkoły obowiązki
pełni Pani mgr Barbara Gąsecka lub osoba wyznaczona przez dyrektora. 

                             
5.           
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia
przez Radę Pedagogiczną. 

                                                                  
Miłego dyżuru

 

 

Lasowice Wielkie 1 września 2010 r.

Losowe zdjęcia
Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.
Kalendarz
Maj 2018
P W Ś C P S N
« kwi    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031